แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศศึกษา 2553, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

พื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ใน วันอังคาร ที่ 27   […]

ประกาศแจ้งผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 เกี่ยวกับใบปริญญาบัตร

Posted Posted in ปีการศศึกษา 2553, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 ทุกท่านทราบ เนื่องจากมีข้อความในใบปริญญาบัตรที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

รายนามบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2553

Posted Posted in นักศึกษา, ปีการศศึกษา 2553, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร, รายชื่อ

ประกาศรายนามบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ […]

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553

Posted Posted in การศึกษา, ปีการศศึกษา 2553, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Are recommend so “store” […]

ขอความร่วมมือบัณฑิตปีการศึกษา 2553 กรอกข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของ สกอ.

Posted Posted in การศึกษา, ปีการศศึกษา 2553, พระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปีการศึกษา 2553 เข้ากรอกข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่เว็บไซต์ http://www.job.mua.go.th วิธีการเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตโดยใช้ รหัสประชาชน […]