ฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ลำดับที่(ที่/ปี งปม.)
เรื่อง
หัวหน้างานวิจัย
เอกสารบทคัดย่อ
11.(3/64)
ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่นด้วยวัฒนธรรมโนรา เพื่อเพิ่มมูลค่า
สู่ระดับสากล “ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน จังหวัดสงขลา”
ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ
บทคัดย่อ
10.(2/64)
การออกแบบแม่แบบเครื่องจักสานผักตบชวาจากน้ำยางพาราเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานผักตบชวา
ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์
บทคัดย่อ
9.(1/64)
การใช้ประโยชน์นวัตกรรมการออกแบบสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอาศัยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์เมืองรองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรอง
ผศ.ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
บทคัดย่อ
8.(6/63)
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาอาคารสาธารณะให้ตอบสนองนโยบายการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกวัย
ดร.ธธนา กมลนรากิธรักษา
บทคัดย่อ
7.(5/63)
แนวทางในการสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนไร้แผ่นดิน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
นางสาวปริณัน บานชื่น
บทคัดย่อ
6.(4/63)
การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุจากเศษผ้าทอพื้นเมืองเหลือทิ้ง
ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์
บทคัดย่อ
5.(3/63)
แนวทางในการออกแบบพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สำหรับการสัญจร ทางบกภายในชุมชนไร้แผ่น ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์
บทคัดย่อ
4.(2/63)
การศึกษาและพัฒนาเพื่อออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด สำหรับติดตั้งภายในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่า
เด็กกำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นางสาวปริณัน บานชื่น
บทคัดย่อ
3.(1/63)
การศึกษาและพัฒนาบูธจำหน่ายสินค้าโฮทอปเคลื่อนที่แบบถอดประกอบสะท้อนอัตลักษณ์
ศิลปะล้านนาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน
: กรณีศึกษา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน
ดร.ศรัณยู สว่างเมฆ
บทคัดย่อ
2.(2/62)
การศึกษาการเพิ่มคุณภาพวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน
สู่การสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
ผศ.ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
บทคัดย่อ
1.(1/62)
การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไม้ตาลโตนด
ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์
บทคัดย่อ