ฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ลำดับที่(ที่/ปี งปม.)
เรื่อง
หัวหน้างานวิจัย
เอกสารบทคัดย่อ
4.(4/62)
การศึกษาและพัฒนาเพื่อออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด สำหรับติดตั้งภายในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่า
เด็กกำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นางสาวปริณัน บานชื่น
บทคัดย่อ
3.(3/63)
การศึกษาและพัฒนาบูธจำหน่ายสินค้าโฮทอปเคลื่อนที่แบบถอดประกอบสะท้อนอัตลักษณ์
ศิลปะล้านนาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน
: กรณีศึกษา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน
นายศรัณยู สว่างเมฆ
บทคัดย่อ
2.(2/62)
การศึกษาการเพิ่มคุณภาพวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน
สู่การสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
บทคัดย่อ
1.(1/62)
การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไม้ตาลโตนด
ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์
บทคัดย่อ