ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานวิจัยปีการศึกษา 2554ฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนครอาจารย์เจ้าหน้าที่

ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัด งานวันนักประดิษฐ์ ปี 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส่งผลงานเข้าร่วมจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ปี 2555 ซึ่งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา สถนาที่การจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นที่ เมื่องทองธานี โดยทางคณะได้ส่ง งานวิจัยเข้าร่วม จัดจำนวนทั้งสิน 6 งานวิจัย ดังนี้

 • การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นประจำภาคเหนือตอนล่างเพื่อการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก
  ( อาจารย์ทินวงษ์  รักอิสสระกุล )
 • การศึกษาคุณภาพของเยื่อกระดาษเส้นใยพืชที่มีผลต่อระบบการพิมพ์พื้นทะลุ เพื่องานบรรจุภัณฑ์
  ( อาจารย์ธัญญธร  อินทร์ท่าฉาง )
 • การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านจากวัสดุหญ้าแฝกสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดกลาง
  ( อาจารย์อาณัฐ  ศิริพิชญ์ตระกูล )
 • การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนรู้แผนที่ประเทศไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
  ( อาจารย์ประชา  พิจักขณา )
 • การพัฒนาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ครัวเพื่อช่วยฝึกประสบการณ์การทำอาหารสำหรับผู้พิการทางสายตา
  ( อาจารย์สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ )
 • การออกแบบชุดอุปกรณ์การระบายสีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและฝึกสมาธิสำหรับเด็กสมาธิสั้น
  ( อาจารย์ยุวดี  พรธาราพงษ์ )

* อ่านบทคัดย่อ งานวิจัยได้ใน  https://arch.rmutp.ac.th/Research/

000 บรรยากาศงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 55