ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และการค้าออนไลน์ จากกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้เพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชน และกิจกรรมจับคู่ธุกิจ (Matching) ณ ห้องประชุมบ้านผือโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2561

โดยทางผู้จัดงานได้เรียนเชิญให้ทาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งทีมวิทยากร เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตราสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์” โดยมีรายชื่อวิทยากรดังนี้

1. อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ
2. อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์
3. นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม
4. นางสาวจิรัชญา ปานกล่ำ
5. นางสาวทิติยากร ม่วงรอด
6. นางสาวจริยา ขณะรัตน์

นอกจากการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ และการทำการค้ารูปแบบออนไลน์ ทางคณะได้นำนักศึกษาร่วมบูรณาการร่วมกับผู้ประกอบในจังหวัดโดยการนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เดิม มาพัฒนาและปรับปรุง เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันการค้าในระดับประเทศและระดับสากล

บรรยากาศ