ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการวิพากษ์หลักสูตร (ปรับปรุงหลักสูตร ปี 2560)

วิภากษ์หลักสูตร-59

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรใน ปี 2560 ให้มีความครบถ้วนตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในปัจจุบัน โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคมคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 631-632

บรรยากาศ