ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการเสวนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เสวนาหลักสูตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการเสวนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยพัฒนาหลักสูตรของทางคณะให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์กับทางสังคม ภาคเอกชน และตลาดแรงงานในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทางภาครัฐและเอกชน โดยผุ้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ที่เข้าร่วมงานสัมมนา ได้แก่

  • รองศาสตราจารย์บุญสนอง  รัตนสุนทรากุล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลฑลทิพย์  พาณิชภักดิ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท  พรเจริญ
  • คุณไชยวุฒิ์  พึ่งทอง

โดยโครงการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2559 ณ อาคาร 6 ศูนย์โชติเวช

ภาพบรรยกาศ