ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

อบรมประกัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านของเอกสารและหลักฐานในการรับตรวจ โดยโครงการจัดขึ้นใน วันที่ 6 กรกฏาคม 2558 อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 ศูนย์โชติเวช

ภาพบรรยากาศ