ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จังหวัด สงขลา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือที่หาดูได้ยากให้คงอยู่สืบไป

ภาพบรรยากาศ