ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2563

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล  เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ทางด้านการออกแบบนอกชั้นเรียน โดยการประยุกค์ใช้ภูมิปัญญาทางด้านการออกแบบของวัฒนธรรมไทยทั้งในสมัยอดีต และสมัยปัจจุบันเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

โดยได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางด้านหัตถกรรม ในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

  1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
  2. โบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชเยนทร์)
  3. พระปรางค์สามยอด
  4. อบรมหลักสูตรด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ บ้านสวนขวัญ ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่

โดยโครงการจัดขึ้น ระหว่างวันที่  24 - 26 มกราคม 2563  ณ จังหวัดลพบุรี