ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Open House คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

งานเปิดบ้านแสดงผลงานของนักศึกษาและผลงานวิจัย รวมถึงการแนะนำหลักสูตร เสนอเครื่องจักรที่ทางคณะได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการอบรมงานบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ