ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล

ฝ่ายกิอจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล  เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ทางด้านการออกแบบนอกชั้นเรียน โดยการประยุกค์ใช้ภูมิปัญญาทางด้านการออกแบบของวัฒนธรรมไทยทั้งในสมัยอดีต และสมัยปัจจุบันเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา โดยโครงการจัดขึ้น ระหว่างวันที่  17 - 21 ธันวาคม 2561  ณ จังหวัดสุโขทัย

ภาพบรรยากาศ