ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม”โครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล” ณ ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2560

ภาพบรรยากาศ