ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสืบทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ระบบดิจิทัลเพื่อเป็นฐานความรู้ทางด้านการออกแบบ ปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสืบทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ระบบดิจิทัลเพื่อเป็นฐานความรู้ทางด้านการออกแบบ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ของนักศึกษาทางดานศิลปวัฒนธรรม สู่การนำไปพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม ให้ทันสมัยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ ๔.๐ สามารถนำองค์ความรู้ต่อยอดเป็นฐานความรู้ด้านการออกแบบ ที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นด้านการบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของชุมชนสู่การปรับในเพื่อการเรียนการสอนของทางคณะ โดยโครงการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดตราด

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ