ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างนักออกแบบกราฟิกในผู้พิการท่อนล่างเพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย นั้น ในการนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำโดยอาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดี ผนึกกำลังร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการสร้างนักออกแบบกราฟิกในผู้พิการท่อนล่างเพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ดังนี้

  • การออกแบบ ๓ มิติด้วยโปรแกรมทางสถาปัตยกรรม
  • การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อการพิมพ์สกรีน
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การทำขนมไทยและเบเกอรี่

การอบรมครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษาผู้พิการ เพื่อช่วยเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ