ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างนักออกแบบกราฟิกในผู้พิการท่อนล่าง เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ ปี 2562

“อบรมสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการ” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัด “โครงการสร้างนักออกแบบกราฟิกในผู้พิการท่อนล่าง เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้” โดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบในเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัวต่อไป โดยในการนี้ทางคณะได้แบ่งกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เป็นจำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

1. การสร้างลายกราฟิกบนผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า (Creating Graphic Designs on Products to Increase Value)
2. การออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์ (Sturcture and Graphic of Package Design)
3. เขียนแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอด้านสถาปัตยกรรม (Graphic Drawing for Architectural Presentations)
4. การสร้างสรรค์สบู่ทำมือเพื่อส่งเสริมอาชีพ (Creating Handmade Soap to Promote as a Career)

โดยในการจัดโครงการในครั้งนี้ มีอาจารย์และนักศึกษาผู้พิการ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน ซึ่งถือว่าเกินจากกลุ่มเป้าหมายไปเป็นจำนวนมาก โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย
โดยผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเล่มคู่มืองานบริการวิชาการได้ที่ งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ http://arch.rmutp.ac.th/km/?page_id=215

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ