ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการวิจัยการจัดการการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกสู่สากลตามแนวทางพระราชดำริ


ผศ.ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการวิจัยการจัดการการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกสู่สากลตามแนวทางพระราชดำริ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าองค์ความรู้หญ้าแฝกด้วยเทคนิคการสกรีน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสบู่โดยการใช้หญ้าแฝก และการพัฒนาตลาดออนไลน์ด้วยตนเอง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่าง วันที่ 3-4 มีนาคม 2564 ณ. ตำบลโคกปรก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์