ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาและยกระดับทักษะทางด้านงานศิลปะสู่การสร้างอาชีพและรายได้


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาและยกระดับทักษะทางด้านงานศิลปะสู่การสร้างอาชีพและรายได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในการเสริมสร้างทักษะทางด้านงานศิลปะเพื่อพัฒนาสู่การสร้างอาชีพให้แก่ตนเอง ท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งมีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของทางสถานศึกษา และชุมชนดังนี้

       1. พัฒนาทักษะด้านศิลปะด้วยเทคนิคการระบายสีและผสมสี
       2. พัฒนาทักษะด้านศิลปะด้วยเทคนิคการพิมพ์สกรีนอย่างง่าย
       3. พัฒนาทักษะด้านศิลปะด้วยเทคนิคการทำหุ่นจำลองและการจัดองค์ประกอบศิลป์
โดยทางคณะได้แบ่งโครงการดังกล่าวออกเป็นทั้งสิ้น 3 ระยะ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 3 โรงเรียน และมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 90 คน โดยมีกำหนดการจัดอบรมดังนี้
       1. โรงเรียนวัดบัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563
       2. โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2563
       3. โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2563

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ