ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบทางด้านการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เชิงการท่องเที่ยว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบทางด้านการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เชิงการท่องเที่ยว  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้การจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

โดยทางคณะ ได้ดำเนินการ โดยการแบ่งโครงการออกเป็น 2 ระยะ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการให้มีความพร้อมในการเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ ในด้านของการพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเชิงการท่องเที่ยวจาก องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากทางวิทยากร โดยหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับจากทางโรงเรียนและชุมชน ในการพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพ  ได้แก่

1. เสริมทักษะด้านศิลปะด้วยเทคนิคการระบายสีและลายเส้น
2. พัฒนารูปแบบของที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยวด้วย เทคนิคการพิมพ์สกรีน
3. พัฒนาทักษะด้านการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมเบื้องต้น

โดยโรงเรียนต้นแบบที่ทางคณะได้คัดเลือกเป็นโรงเรียนเป้าหมายในการจัดกิจกรรมได้แก่ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี และ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยการจัดโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ วันที่ 12 - 13 กรกฏาคม 2562 และ วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2562 ตามลำดับ โดยทั้งสองโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมใน “โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED”

โดยผู้ที่สนใจหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้สามารถเข้าไปเล่มคู่มือการอบรมได้ที่ คลังความรู้ของงานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หรือที่ http://arch.rmutp.ac.th/km/?page_id=215

ที่มา : งานสื่อสารองค์การ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ภาพบรรยากาศ