ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบอารยะสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชนสู่แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพ หรือการทำสินค้าผลิตภัรฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์พื้นถิ่น ในการเป็นของที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยว ได้ในอนาคต โดยมีหลักสูตรที่จัดอบรมต่าง ๆ ดังนี้

1. สร้างสรรค์ตู้ใส่ของจากวัสดุท้องถิ่น
2. การทำตุ๊กตากระถางต้นไม้
3. การประยุกต์ใช้คังดงเพื่อทำของที่ระลึกและตกแต่งภูมิทัศน์
4. ตุ๊กตามือบีบฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านห้วยแห้ง  ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี