ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบเชิงบูรณาการร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เชิงการท่องเที่ยว (ระยะที่ 1)

เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตยฯ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบเชิงบูรณาการร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เชิงการท่องเที่ยว (ระยะที่ 1) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และโครงการสถานศึกษาพี่เลี้ยง โดยเป็นการอบรบเชิงปฏิบัติ ในการพัฒนาทักษะทางด้านการออกแบบ และการนำอัตลักษณ์พื้นถิ่ม มาเป็นส่วนผสมในด้านการออกแบบ เพื่อการยกระดับสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจำทัองถิ่นเชิงการท่องเที่ยว โดยแบ่งหลักสูตรการอบรมเป็น 3 หลักสูตรดังนี้

  1. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยวด้วย เทคนิคการระบายสีรองเท้าผ้าใบ
  2. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ถุงผ้าที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยวด้วย เทคนิคการพิมพ์สกรีน
  3. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยวด้วย เทคนิคการทำสีแตกลายบนกระถางดินเผา

โดยโครงการจัดขึ้นที่ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 60 คน

อีกทั้งในโอกาสนี้ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ยังได้ดำเนินการแนะแนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการเรียนการสอนตลอดจนช่องทางต่าง ๆ ในการศึกษาต่อของทางมหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศ