ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา 2567 (ASA Architectural Design Student Workshop 2024)

โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา 2567 (ASA Architectural Design Student Workshop 2024) โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2567 ณ คลองลาวน อ.แกลง จ.ระยอง