ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม” ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ กลุ่มวิสหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้

 • หลักสูตรที่ 1     “การสกรีนลวดลายบนถุงผ้า”
  1. อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี
  2. อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
 • หลักสูตรที่ 2     “การสร้างสรรค์ถุงผ้าอเนกประสงค์”
  1. อาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค
  2. ผศ.ดร.ชานนท์ ตันประวัติ
 • หลักสูตรที่ 3     “การออกแบบชั้รแสดงสินค้าขนาดเล็ก”
  1. อาจารย์อุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน
  2. อาจารย์ศิริพันธ์ มิ่งขวัญ
 • หลักสูตรที่ 4     “การออกแบบกระดานสำหรับนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน”
  1. อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์
  2. อาจารย์ปริณัน บานชื่น

ภาพบรรยากาศ