ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ


ทีมนักวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบร่วมกันกับทีมนักวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สนทนาแลกเปลี่ยนหาความต้องการของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กให้เกิดศักยภาพของชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ