ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ประจำปี 2559

รวมภาพเด็ก-บรรจุโครงการ-59

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนสำบลดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี โดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับประสบการณ์จริงในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชน ของผู้ประกอบการในถนนสายวัฒนธรรมไท ยวน โดยได้เกียรติจากคุณสว่าง  สามปลื้ม นายก อบต.ดาวเรือง เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะทำงาน ซึ่งในโครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก โดยนักศึกษา ได้ดำเนินการออกแบบบรรจุณัณฑ์ใหม่ให้้กับทางชุมชนทั้งสิ้น 24 ผลงาน และในโครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยาการที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรยาายให้กับนักศึกษา ดังนี้

  1. ความเป็นมาของถนนสายวัฒนธรรมไทยวน จ.สระบุรี โดย คุณสว่าง  สามปลื้ม  นายก อบต.ดาวเรือง
  2. การบูรณาการทำงานร่วมกับชุมชนและการตลาดเชิงรุก โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
  3. เทคโนโลยีและกระบวนการพิมพ์ในการผลิตงานบรรจุภัณฑ์  โดย คุณวีระ  ทุกูลพาณิชย์ บริษัท จ.เจริญ อินเตอร์พริ้นท์(ประเทศไทย) จำกัด
  4. การออกแบบบรรจุภัณฑ์(ก่อนการพิมพ์)ให้สอดคล้องกับระบบการพิมพ์ โดย คุณนพพร  เนียมรักษา บริษัท จ.เจริญ อินเตอร์พริ้นท์(ประเทศไทย) จำกัด

ภาพบรรยากาศ