ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภายในชุมชน

บริการวิชาการ2-61

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภายในชุมชน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ กลุ่มน้ำพริกแกง ตำบลยางกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้

 • หลักสูตรที่ 1     “การตกแต่งผลิตภัณฑ์ถาดไม้ใส่น้ำพริก”
  1. อาจารย์คมเขต  เพ็ชรรัตน์
  2. อาจารย์สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์
 • หลักสูตรที่ 2     “การออกแบบชั้นวางกระปุกน้ำพริกตกแต่งลวดลาย แบบแขวนผนังจากไม้สนขาว”
  1. ผศ.ประชา  พิจักขณา
  2. อาจารย์กิ่งกาญจน์  พิจักขณา
 • หลักสูตรที่ 3     “การออกแบบชุดอุปกรณ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน”
  1. อาจารย์แทนศรัทธา  อติอนุวรรตน์
  2. อาจารย์ปริณัน  บานชื่น
 • หลักสูตรที่ 4     “การออกแบบวัสดุตกแต่งพนัก”
  1. อาจารย์มัทธนี  ปราโมทย์เมือง
  2. อาจารย์รุจิวรรณ  อันสงคราม

ภาพบรรยากาศ