ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดย สโมสรนักศึกษา และชุมนุมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560  ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในด้านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฏาคม 2560

ภาพบรรยากาศ