ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2558

ค่ายผู้นำ-59

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพื่อให้การทำงานของสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและพัฒนา ความเป็นผู้นำนักศึกษาในการปฏิบัติกันเป็นกลุ่มเกิดความสำเร็จลุล่วงด้วยดี การเรียนรู้หลักการการทำงานในกลุ่มองค์กรสโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆ เพื่อที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนานักศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ ค่ายวาสนาดี จังหวัดราชบุรี/h3>

ภาพบรรยากาศ/h3>