ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2558

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาประจำปี 2558 เพื่อให้การทำงานของสโมสรนักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการพัฒนาความเป็นผู้นำนักศึกษาในการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม เรียนรู้การทำงานร่วมกัน โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2558 ณ ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม