ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง 3 ชาติ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว Ritsumeikan University Department of Architecture and Urban Design College of Science and Engineering จากประเทศญี่ปุ่น

โดยกิจกรรม นักศึกษาทั้ง 3 ชาติถูกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อรับโจทย์ทางด้านการออกแบบในสาขาต่าง ๆ โดยเริ่มจากการเข้าชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน สถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นที่สุดในหัวหิน ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล นักศึกษาจะได้รับโจทย์ให้ออกแบบ Community Mall แห่งใหม่ ซึ่งภายในประกอบด้วยร้านค้าชุมชน จำหน่ายสินค้าชุมชน ที่ได้รับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกันในแนวคิด สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล โดยจะมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบของการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโดยมีการฟรีเซนแนวคิดในการออกแบบผลงานโดยนักศึกษาตัวแทนกลุ่ม และนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในเรื่องการทำสื่อการสอนด้วยโทรศัพท์มือถือ ในหัวข้อเรื่องของการพิมพ์ซิลสรีนจากโดย อาจารย์จากทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และ วิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยในช่วงเย็นของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการเลี้ยงแสดงความขอบคุณในความร่วมมือในการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีการแสดงจากนักศึกษาตัวแทนของทั้ง 3 ประเทศ และมีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึก เพื่อแสดงถึงมิตรภาพที่ดี และความร่วมมือในการจัดกิจกรรม Workshop ครั้งที่ 5 ในครั้งถัดไป

ภาพบรรยากาศ