ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายนักออกแบบสายสัมพันธ์อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ค่ายระยองจำปาลาว3

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายนักออกแบบสายสัมพันธ์อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยเป็นการเชิญนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หัวหน้างานพัฒนาชุมชน จากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ชุมชนผู้ประกอบการจังหวัดหนองคาย ชุมชนบ้านถ้ำเสือ และชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง มาร่วมกันทำ workshop ณ ชื่นวารินทร์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559

ภาพบรรยากาศ