ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายทักษะนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายทักษะนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2562 ณ เมืองวังเวียง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน 3 ประเทศ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น และผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจด้านสถาปัตยกรรม ประเทศเกาหลี เพื่อร่วมกันบูรณาการการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะทางวิชาชีพด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมให้กับนักศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมุ่งเน้นทักษะการทำงานของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การสำรวจสินค้าพื้นเมืองของเมืองวังเวียง เพื่อหาโจทย์ในการต่อยอดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในพื้นถิ่นเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ และการสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบบ้านพักต้นแบบสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์มหาวิทยาลัย Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น และ Mr. Soon Min Hong จากประเทศเกาหลี มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้แก่นักศึกษาด้วย

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ