ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพดีทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และเป็นนักออกแบบที่ดี เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและมีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม มีเป้าหมายใช้เพื่อการควบคุมตนเอง และส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น เพื่อดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณนักออกแบบที่ดี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ วัดราชาธิวาสวิหาร  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศ