ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการกิจกรรม “แนะแนวทางสถาปัต” ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง


ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการกิจกรรม "แนะแนวทางสถาปัต" ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โดยแนะแนวทางการศึกษาต่อภายในคณะ โดยการแนะนำในหลักสูตร
1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสาสตร์และการออกแบบ