ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2565


ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จัดกิจกรรมการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2565 ของทางคณะฯ โดยเป็นการแนะแนวในหลักสูตร
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ