ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ โดยทางคณะร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลพระนคร นำหลักสูตรต่าง ๆที่น่าสนใจเข้าร่วมจัดแสดงเพื่อให้นักเรียนมีมีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เข้าเยี่ยมชมและสอบถามถึงการเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สนใจ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ