ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชมกิจการด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ และสิ่งพิมพ์ บริษัท จ.เจริญ อินเตอร์พริ้น(ประเทศไทย) จำกัด

เยี่ยมชนโรงงาน

 

อาจารย์ธานี. สุคนธะชาติ. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  พร้อมด้วยอาจารย์อาณัฏ. ศิริพิชญ์ตระกูล.  รองคณบดีฝ่ายแผนฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ และสิ่งพิมพ์ บริษัท  จ.เจริญ อินเตอร์พริ้น(ประเทศไทย)จำกัด  จังหวัดนครปฐม ตามคำเชิญของ. คุณวีระ  ทุกูลพาณิชย์

โดยในการเยี่ยมชมครั้งนี้ได้มีการหารือดังนี้

  1. การศึกษาดูงานของนักศึกษา
  2. ความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา
  3. ด้านการรับนักศึกษาเข้าทำงานในสถานประกอบการ
  4. ด้านการฝังตัวของอาจารย์ในสถานประกอบการ
  5. ด้านความร่วมมือในการบริการวิชาการ

ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2559 ต่อไป

ภาพบรรยากาศ