ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เพ้นท์กําแพงในโครงการ “แต้มสีแต่งฝันต่อต้านการทุจริต”

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกิจกรรมการเพ้นท์กําแพงในโครงการ "แต้มสีแต่งฝันต่อต้านการทุจริต" ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา