ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฟรี!! เปิดรับเพื่ออบรม Photo Retouch and Publication Design สำหรับศิษย์เก่า โดยวิทยากรมืออาชีพ

13438986_1269077173132928_2699461970128461202_n

รับบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า ฟรี! คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การรีทัชภาพและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ (Photo Retouch and Publication Design)” วิทยากร คุณศักดา พันธุ์เพ็ง และ คุณสุธินี ปานเพ็ง นักออกแบบกราฟิกและรีทัชภาพ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด มุ่งหวังเพื่อการให้บริการวิชาการและพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพการออกแบบเพิ่มเติมแบบซ่อมเสริมเติมเต็ม
สำหรับนักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่าของคณะ รับจำนวน 30 ที่นั่ง สมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2559 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อบรมระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2559 หรือ 15 ชั่วโมง ณ อาคาร 4 ห้อง 441 ศูนย์โชติเวช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์ทินวงษ์ โทร 0 2665 3777 ต่อ 5002