ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าให้ความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่

ช่วยหนองคาย

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นผู้บรรยายความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ OTOP ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2559 จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองคาย

ภาพบรรยากาศ