ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการ “คหกรรมศาสตร์ น้อมนำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ 3

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมโครงการ "คหกรรมศาสตร์ น้อมนำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ 3 เพื่อสืบสานขนมธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงานในคงอยู่ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร