ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมแนะแนวหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร และคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565
เครดิตภาพ : งานแนะแนวฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร