ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการและแข่งขันทักษะนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม โครงการสัปดาห์วิชาการและแข่งขันทักษะนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมและอาจารย์ผู้ควบคุมได้แก่

  1. อาจารย์นพดล  คล้านวิเศษ
  2. นายคมชาญ  โชติวรอนันต์
  3. นายจีรชัย  วันหวัง
  4. นายกฤตรี  ปวงสันเทียะ
  5. นายกิตติวัฒน์  ปั้นทองคำ

ภาพบรรยากาศ