ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ณ รร.วัดราชาธิวาส ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมแนะแนวหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร และคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ณ รร.วัดราชาธิวาส ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เครดิตภาพ : งานแนะแนวฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร