ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงห เสนี) 4

กิจกรรมแนะแนวหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร และคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงห เสนี) 4 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565
เครดิตภาพ : งานแนะแนวฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร