ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาตรี โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
เครดิตภาพ : งานแนะแนวฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ