ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประกวด แนวทางการปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”

Kmเชียงใหม่

งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ส่งนักศึกษาเข้าประกวด. แนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา ในหัวข้อ ” นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน” ในโครงการประชุมสัมมาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเนื้อหากล่าวได้ตือการพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจที่ยั้งยืน เป็นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตให้กับชุมชนโดยนำองค์ความรู้ของนักศึกษาขับเคลื่อน ในมิติของการสร้างสรรค์การออกแบบให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและนักศึกษาเพื่อให้ชุมชนสามารถขับเคลื่อนแบบพึ่งพาตนเองสู่เศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนสืบไป
ทั้งนี้ ได้รับรางวัล ประเภทบทความดีเด่นเหรียญทอง ในหัวข้อ โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนดาวเรื่อง จังหวัดสระบุรี โดยมีนักศึกษาผู้นำเสนอ คือ

  1. นางสาวทวีทรัพย์  ปั้นอินทร์
  2. นายคมชาญ โชติวรอนันต์
  3. นายกวินท์ อิสสระวาณิชย์

ภาพบรรยากาศ