ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในงาน ACT FORUM’20 DESIGN + BUILT


นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในงาน ACT FORUM'20 DESIGN + BUILT โดย สภาสถาปนิก นายสรเลข เกียงตระกูล บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ในงาน ACT FORUM'20 DESIGN + BUILT โดย สภาสถาปนิก ใน THEME "ปันสุขสถาน" (Happiness Place) นัยยะของอาคารสถาปัตยกรรม ที่ว่าง ลาน การจัดวางผัง ชุมชนเมือง พื้นที่ตกแต่งภายในอาคาร ที่สื่อสารถึงการอยู่ร่วมกัน การเป็นอยู่ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การปันสุขให้สถานที่ ให้สถาปัตยกรรมเป็นจุดหนึ่งของการเกิดซึ่งความสุขในความหมายผ่านงานสถาปัตยกรรม โดย นายสรเลข นำเสนอโครงการออกแบบ "สถาปัตยกรรมฟื้นฟูพื้นที่สูญเปล่า" เป็นโครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่สูญเปล่า พื้นที่รกร้าง หรือจุดอับของเมือง ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเมืองในกรุงเทพมหานคร โดยเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการออกแบบ เพื่อให้เกิดสถาปัตยกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาพื้นที่สูญเปล่าได้และทำให้เกิดกิจกรรมและการใช้งาน โดยกิจกรรมจะต้องคำนึงถึงสภาพทางกายภาพของบริบทว่าสถาปัตยกรรมสามารถสนับสนุนกิจกรรมรูปแบบไหนให้กับพื้นที่นั้นๆ

ที่มา : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ