ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าพบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน

เข้าพบ

นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร เข้าพบ คุณเพทาย ล่อใจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อหารือ เรือง การจ้างทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว