การศึกษาการเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555ฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนคร

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2555

บรรยากาศวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียนของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดยทาง มทร.พระนคร ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน รวม 3 สาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 101 คน โดยการสอบจัดขึ้นที่ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631-632

000 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2555