การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2554ฝ่ายวิชาการและวิจัยฝึกงานสหกิจศึกษา

โครงการอบรมสหกิจ ปีการศึกษา 2554

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการอบรมสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะทำการฝึกงานในสถานประกอบการ ในเทอม 1/55 โครงการจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม  – 30 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมก่อนออกไปฝึกงานจำนวน 30 ชั่วโมง  มีนึกศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวน 93 คน

000 โครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2554